Kurumsal/Kişisel Verilerin Korunması

Kurumsal/Kişisel Verilerin Korunması

Bonfilet olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna yüksek derecede hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Bonfilet Şirketler Grubu olarak müşteri mahremiyetine ve bu doğrultuda müşterilerimize ait her türlü kişisel verinin mümkün olabilen en iyi şeklide ve özenle işlenerek muhafaza edilmesine büyük önem vermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun bilinci ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen çerçevede işlemekteyiz.

1-Kişisel Verilerin elde edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

İZİN VERİLEN KANALLAR

SMS

E-MAİL


Haklarınızı aşağıdaki iletişim kanallarından bize ulaşarak kullanabilirsiniz:

0800 219 0278

kisiselveri@bonfilet.com.tr 

 

Kişisel verilerinizin Bonfilet Şirketler Grubu tarafından kampanyalar, araştırmalar, anketler, bilgilendirme, pazarlama başlıkları altında ve bunlarla sınırlı olmaksızın sunulan fırsatlar, hizmetler, değişiklikler ve benzeri yararlanabilme amacı ile tarafınızca verilen veya daha önce verilmiş olan kişisel bilgilerin (özel nitelikli kişisel bilgiler dahil olmak üzere) Bonfilet Şirketler Grubu tarafından toplanmasına, işlenmesine, saklanmasına, kullanılmasına, analiz edilmesine, raporlanmasına, ve aynı amaçlara yönelik olarak aşağıda belirtilen detaylar çerçevesinde Türkiye’deki ve yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarılmasına/paylaşılmasına tüm bu bilgilerin birlikte işlenmesine 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca muvafakat etmiş ve açık rıza vermiş bulunmaktasınız. 

Bonfilet Şirketler Grubu’nda yaralan şirketlerin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Bonfilet Şirketler Grubu tarafından aşağıda yer alan dahil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı ve ölçülü şekilde işenebilmektedir:

a) Kimlik bilgileriniz: Adınız, soyadınız, T.C. Kimlik numaranız, pasaport numaranız veya geçici T.C. Kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz ve sizi tanımlayabilecek diğer kimlik verileriniz;

b) İletişim bilgileriniz: Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz, müşteri temsilcileri ya da diğer departmanlar tarafından tutulan sesli görüşme kayıtlarınız ile elektronik posta, mektup veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verileriniz;

c) Muhasebesel bilgileriniz: Banka hesap numaranız, IBAN numaranız, kredi kartı bilginiz, faturalama ve fatura bilgileriniz gibi finansal verileriniz.

d) Sosyal Güvenlik Kurumu bilgileriniz: Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz.

e) Müşteri İlişkileri Yönetimi: Müşterilerin doldurdukları anketler, teşekkür ve şikâyet mektupları, memnuniyet sonuçları vb.ve Şirketimize yapılan her türlü bildirimler.

f) www.bonfilet.com.tr sitesine veya online işlemler bölümüne gönderdiğiniz veya girdiğiniz her türlü kişisel verileriniz,

Bonfilet Şirketler Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil ama bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

 1. Kimliğinizi teyit etme,

 2. Kamu sağlığının korunması, her türlü finansmanının planlanması ve yönetimi,

 3. Şirket iç işleyişi ile günlük planlamaların yapılması ve yönetilmesi,

 4. Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,

 5. Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi,

 6. Hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapma,

 7. İlgili mevzuat uyarınca …….Bakanlığı ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgileri paylaşma,

 8. Şirketlerimizin sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirleri alması,

 9. Size sunduğumuz hizmetlerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla hizmetlerin kullanımını analiz etme ve ilgili verileri saklama,

 10. Düzenleyici ve denetleyici kurumları, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini,

 11. İlgili mevzuat gereği saklanması gereken verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza etme ve bunlarla sınırlı olmaksızın, müşteri memnuniyetinin artırılması, araştırma ve benzeri amaçlar.

 12. İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel verileriniz, Bonfilet Şirketler Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

 

2-Kişisel Verilerin aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Bonfilet Şirketler Grubu tarafından Bonfilet Şirketler Grubu’na dahil olan şirketler ile, ………Bakanlığı ve ilgili birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel müdürlüğü, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları da dahil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar , resmi merciler dahil verilen hizmeti geliştirmek ve yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3-Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve hizmetlerin yasal çerçevede verilebilmesi ve bu kapsamda Bonfilet Şirketler Grubu’nun akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için elde edilir.

4-Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kişisel veri sahibi olarak,işlenen kişisel verilerinizle ilgili mevzuat uyarınca kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme; kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; kişisel verilerin eksik ya da yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme; kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme;kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini tarafımızdan talep etme haklarına sahip olduğunuzu bilgilerinize sunarız.Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme hakkınızı, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme hakkınızı; kişisel verilerinize erişim ve bu verileri isteme hakkınızı, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme hakkınızı ya da yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme hakkınız kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanılan iletişim bilgileriyle bildirilecektir.

5-Veri Güvenliği

Bonfilet Şirketler Grubu, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla ve muhtemel risklere karşı uygun bir düzeyde korumaktadır.

6-Şikâyet & İletişim:

Yukarıdaki maddeler kapsamında kullanmak istediğiniz haklarınız ya da talepleriniz olması durumunda kisiselveri@bonfilet.com.tr mail adresine size ait güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir e-posta ile mail atabilir veya Bonfilet Şirketler Grubu’na hitaben yazdığınız “word veya pdf” formatındaki bir dosyayı güvenli e-imza ile imzalayarak kisiselveri@bonfilet.com.tr mail adresine iletebilir veya kargo ile ıslak imzanızı taşıyan bir dilekçe ile Dereağzı mah. Sultan Fatih cad. No:29/B Gürpınar- Beylikdüzü - İstanbul adresine başvuru yapılabilir.